Chào mừng bạn đến với
Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam
 
     

Dịch Vụ Thay Đổi Nội Dung Hợp Đồng

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi tiến hành thay đổi nội dung hợp đồng

STT Nội dung thay đổi Giấy tờ cần cung cấp Thời gian thực hiện Những điều cần lưu ý
1 Thay đổi thông tin cơ bản của Bên mua bảo hiểm
(Họ tên, số CMND,Giới tính…)
2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
2 Thay đổi Bên mua bảo hiểm
(Trong trường hợp bên mua bảo hiểm trước đã tử vong)
2,3,4,9,10,12 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực
Bên mua bảo hiểm trước tử vong
12: bản công chứng
3 Thay đổi Bên mua bảo hiểm 2,3,4,10 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
4 Thay đổi thông tin cơ bản của Người được bảo hiểm(Họ tên, số CMND,giới tính..) 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
5 Thay đổi nghề nghiệp 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
6 Thay đổi địa chỉ 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực Không chấp nhận địa chỉ bưu chính
7 Thay đổi số điện thoại 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
8 Thay đổi người thụ hưởng 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
9 Thay đổi định kỳ đóng phí 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
10 Đánh giá lại tình trạng sức khỏe 2,3,4,6 Trong thời gian HĐ có hiệu lực và bị tăng phí hoặc bảo hiểm có điều kiện tròn 01 năm trở lên,có thể yêu cầu thay đổi 02 tuần trước ngày tròn năm hợp đồng Hợp đồng đang bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm không được yêu cầu hạng mục này
11 Bổ sung thông tin về sức khỏe 2,3,4,6 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
12 Khôi phục hiệu lực hợp đồng 2,3,4,6 Trong vòng 02 năm kể từ khi hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực Khi yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng, không cùng lúc yêu cầu thay đổi các nội dung khác của hợp đồng bảo hiểm
13 Bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực Không được yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại
14 Cấp lại quyển hợp đồng bảo hiểm 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực Phí cấp lại hợp đồng bảo hiểm là 50.000 VNĐ/ lần yêu cầu
15 Hủy ngang hợp đồng 1,2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
16

Hủy bỏ hợp đồng( trong thời gian cân nhắc)

1,2,3,4,7,8,11 Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày Bên mua bảo hiểm ký nhận quyển hợp đồng bảo hiểm  
17 Giảm số tiền sản phẩm chính 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, 2 tuần trước hoặc sau ngày đóng phí kế tiếp Hợp đồng bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm không được yêu cầu hạng mục thay đổi này. Số tiền bảo hiểm mới vẫn cần đảm bảo phù hợp với quy định về hạn mức số tiền bảo hiểm thấp nhất của sản phẩm
18

Giảm số tiền sản phẩm bổ trợ

2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực Số tiền bảo hiểm mới vẫn cần đảm bảo phù hợp với quy định về hạn mức số tiền bảo hiểm thấp nhất của sản phẩm
19 Mua thêm/ Tăng số tiền sản phẩm bổ trợ 2,3,4,6 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực Căn cứ theo quy định của sản phẩm
20 Hủy bỏ sản phẩm bổ trợ 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  
21 Thay đổi con dấu hoặc chữ ký 2,3,4 Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực  


※ Ghi chú về Giấy tờ cần cung cấp :
  1. Quyển hợp đồng bảo hiểm
  2. Đơn yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng bảo hiểm
  3. Photo CMND của Bên mua bảo hiểm
  4. Photo CMND của Người được bảo hiểm
  5. Photo hộ chiếu, visa , giấy tạm trú
  6. Tờ khai sức khỏe/ kết quả kiểm tra sức khỏe
  7. Phiếu thu phí bảo hiểm đầu tiên
  8. Hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền bảo hiểm
  9. Trích lục giấy chứng tử
  10. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm
  11. Thư xác nhận bàn giao hợp đồng
  12. Thư ủy quyền của Người thừa kế hợp pháp

 

 

↑TOP